• CREATE+

  Alt på ett sted

 • Med CREATE+ får du en enklere og mer effektiv måte å jobbe på.

   

  Vi har utviklet og satt sammen et bredt utvalg av verktøy og analyser, som vi tilbyr gjennom vår modulbaserte programvarepakke. CREATE+ kan deles inn i tre hovedområder: EIENDOMSANALYSE, BEDRIFTSANALYSE og PORTFOLIO.

 • DATA

  Data du kan stole på

  Vårt hovedfokus er datakvalitet. Hold deg løpende oppdatert med tilgang til våre unike oppgraderte data.

  Vårt hovedfokus er datakvalitet, og vi har investert mye over lang tid for å presentere et riktig bilde av næringseiendomsmarkedet. Vi betrakter offentlig tilgjengelig informasjon som rådata. Disse dataene er ofte mangelfulle og misvisende. Vi kvalitetssikrer og oppgraderer, gjør feilrettinger og korrigeringer, og i tillegg legger vi til egne inndelinger (kategorier, typer, grupperinger og geografi) for å gjøre brukeropplevelsen enkel og intuitiv. Vi gjør fortløpende oppdateringer av våre databaser; i all hovedsak gjennom algoritmer og datalæring, men også gjennom redaksjonell behandling og tilbakemeldinger fra våre brukere.

 • VERKTØY

  Forenkler hverdagen din
  Vår skybaserte «alt-i-ett» plattform gir deg innovative og brukervennlige verktøy. Du har tilgang til alt på et sted.

  Vår «alt-i-ett» plattform bygger på standard Microsoft-teknologi, og verktøyene er intuitive, brukervennlige og lette å forstå. Den underliggende datastrukturen er hierarkisk oppbygget; fra overordnede geografiske regioner til gateadresser og enkeltbygninger, til overordnede eier- og bygningskategorier, samt ultimate eiergrupperinger og bygningstyper, mv. Dette åpner for kryssanalyser på tvers av parametere ved dynamiske filtreringer gjennom «slicers», grafer, tabeller, kart, mv. De ulike verktøyene kan deles inn i følgende hovedgrupper: Markedsanalyser, eiendomsinfo, kartoppslag, prospektering-/søk og porteføljestyringsverktøy.

 • ANALYSE

  Enklere, smartere, billigere

  Vi er en nøytral aktør med spisskompetanse på næringseiendomsmarkedet. Du gjør avanserte dybdeanalyser og generer presise interaktive rapporter med noen enkle tastetrykk.

  Våre analyser bygger på konsistente, presise og kvalitetssikrede data, og gjennom våre verktøy får du tilgang til et bredt utvalg unike analyser. Våre markedsanalyser gir deg oversikt over bygningssammensetning, eierskap, ledighet, leietakersammensetning, planlagte prosjekter, transaksjoner, trender, mv. Våre integrerte porteføljeanalyser inneholder blant annet eiendoms- og kontraktsoversikt, leietakeranalyse, inntektsbilde og forfallsprofil, konkurrentanalyse, verdivurdering, nøkkeltall, kontantstrømsanalyse, sensitivitetsanalyser, simuleringer og scenarier. Vi jobber tett med våre kunder, og utvikler nye analyser fortløpende. Vi tar sikte på å oppdatere våre systemer månedlig, med ny funksjonalitet, nye analyser og rapporter.

 • Innsikt

  Fra data til full innsikt

  Informasjonsdatabaser, styrings- og beslutningsverktøy er vår kjernevirksomhet. Få utbytte av våre løsninger, økt forståelse av næringseiendomsmarkedet og skaff deg detaljert innsikt på minutter.

  Vi sammenstiller store mengder med data for å identifisere og forutsi mønstre og sammenhenger det normalt kan være vanskelig å få øye på. Våre analyser gir deg umiddelbar dybdeinnsikt i næringseiendomsmarkedet, samt økt forståelse av, og kunnskap om drivere, utviklingstrekk og markedstrender. I sum, et komplett faktabasert og fremtidsrettet analysegrunnlag, som gir deg grunnlag til å ta lønnsomme avgjørelser i dine beslutningsprosesser.

 • Kontakt oss via vårt kontaktskjema under

  Vi besvarer alle henvendelser innen kort tid.

  Send INN
  All Posts
  ×
  ×
  Datamaterialet CREATE+ er basert på, har blitt gitt til eller innhentet av, CREATE-SOLUTIONS AS fra ulike kilder. Innholdet som presenteres er basert på dette datamaterialet, og er sammenstilt og analysert ved hjelp av metoder utviklet internt i CREATE-SOLUTIONS AS. CREATE-SOLUTIONS AS og de som opptrer på vegne av CREATE-SOLUTIONS AS har etterstrebet å innhente all relevant informasjon og data for å forberede dette materialet.
  
  CREATE-SOLUTIONS AS tar ikke ansvar for insuffisiens, utilstrekkelig informasjon eller data dette materialet er basert på. CREATE-SOLUTIONS AS har tatt alle rimelige forhåndsregler når det gjelder kvalitetssikring av data, men offentlig tilgjengelig informasjon og data gitt fra andre kilder har kun blitt bekreftet i henhold til formålet med verktøyene.
  
  Verken CREATE-SOLUTIONS AS eller personer som opptrer på vegne av CREATE-SOLUTIONS AS i utformingen og utarbeidelsen av dette materialet kan holdes juridisk ansvarlig for innholdet eller garantere at materialet er fullstendig fritt for feil eller unøyaktigheter.
  
  Eventuelle referanser dette materialet inneholder knyttet til kilder, publikasjoner eller nettsteder fra tredjeparter, er kun inkludert til orientering og er kun for informative formål. De utgjør ikke godkjennelse av materialet i eller på disse kildene, publikasjonene eller nettsidene.
  
  CREATE-SOLUTIONS AS og de som opptrer på vegne av CREATE-SOLUTIONS AS aksepterer ikke ansvar for tap eller skade som oppstår ved å benytte slik informasjon.
  ×
  Create-Solutions AS retningslinjer for behandling av persondata
  Vi er forpliktet til å behandle dine personlige opplysninger på en samvittighetsfull, pålitelig og respektfull måte og i samsvar med til enhver tid gjeldende lov om personopplysninger. Create-Solutions, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Vårt grunnlag for å behandle dine personopplysninger vil variere, men vil alltid ha et begrunnet og legitimt formål og hjemmel. Vi vil under ingen omstendighet bruke dine persondata til annet formål enn det som opprinnelig er bestemt og godkjent av behandlingsansvarlig.
  
  Hva er personopplysninger
  Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og personnummer. Opplysninger om adferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Opplysninger om hva du handler, ser på TV og hva du søker etter på nettet. Sensitive personopplysninger som blant annet er opplysninger om en persons helse, rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning er eksempler på sensitive personopplysninger som er spesielt beskyttelsesverdig. 
  
  Personopplysninger som Create-Solution samler inn og behandler
  Vi samler inn og behandler personopplysninger om våre ansatte eller personer som er i et arbeidsforhold med oss. Personopplysninger vi behandler begrenser seg til det som er nødvendig for å kunne oppfylle en ansettelseskontrakt eller arbeidskontrakt.
  
  I tillegg samler vi inn personopplysninger om:
  
  Våre kunder eller potensielle kunder - for å kunne levere eller opplyse om våre tjenester og yte god kundeservice og etablere en god kommunikasjon med nåværende og fremtidige kunder
  Våre leverandører – for å kunne følge opp leveranser og leverandørforpliktelser i henhold til kontrakt
  Besøkende/brukere på vår digitale kanaler/hjemmeside – vi samler inn data om våre besøkendes aktiviteter på våre kanaler for å kontinuerlig forbedre våre tjenester, samt dialog med våre interessenter. 
  Vi samler inn dine personlige opplysninger når du er i samhandling med oss via våre ulike kanaler, hvor du får presentert spesifikke vilkår som angir hvilke data, om noen, som samles inn og for hvilket formål. Vi anbefaler sterkt at du leser de spesifikke vilkårene som gjelder for våre kanaler, før du godtar vilkårene våre.
  Våre kanaler per i dag:
  
  Create-Solutions hjemmeside http://create-solutions.no/
  Create-Solutions verktøy create-solutions.app
  Create-Solutions nettsteder på sosiale medier (Linkedin, Facebook osv.)
  Vi overfører ikke dine persondata til 3. part utover de selskapene som behandler våre data på vegne av oss og som vi har etablert en databehandleravtale med. Overføring av persondata til et 3. land utenfor EU/EØS vil ikke forekomme.
  
  Sikring av dine personopplysninger
  Vi har et ansvar for at dine personopplysninger er tilstrekkelig ivaretatt og sikret. Derfor har vi etablert hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som vi gjennomgår og oppdaterer ved behov. Dette gjøres gjennom regelmessige risikovurderinger. Dersom Create-Solutions AS skulle oppleve et brudd på datasikkerheten som berører dine opplysninger, vil vi dokumentere det og vurdere konsekvensene for ditt personvern. Dersom personvernkonsekvensene tilsier det, vil vi rapportere avviket til tilsynsmyndighetene og informere deg om mulige konsekvenser. 
  
  Dine lovmessige rettigheter
  Vi behandler dine data som er samlet inn om deg i henhold til krav i Lov om Personopplysninger. Det betyr også at du har rettigheter i forhold til de data vi har registrert om deg:
  
  Rett til informasjon – vi skal gi deg den informasjon om hva vi har registrert om deg og til formål vi bruker dine data
  Rett til innsyn og til å korrigere – du skal få rett til innsyn i dine egne data og korrigere disse om nødvendig
  Retten til å bli glemt – du kan kreve å få slettet dine opplysninger dersom ingen annen lov eller løpende kontrakter hindrer det
  Retten til å motsette seg eller begrense behandling – du skal kunne motsette deg eller begrense behandlingene som vi foretar med dine persondata
  Dataportabilitet – du kan be om å få utlevert de persondata vi har registrert om deg
  Rett til å klage – dersom du mener vi ikke behandler din persondata i henhold til norsk lov, kan du sende inn klage til vår tilsynsmyndighet (Datatilsynet)
  Dersom du har gitt et samtykke for behandling av dine persondata til et eller flere spesifikke formål, har du rett til når som helst trekke dette samtykke tilbake
  Når formålet med behandling av persondata er oppnådd, vil vi slette persondata under forutsetning at ingen annen lov bestemmer at vi må beholde og arkiver disse.
  
  Kontaktinformasjon
  Disse personvernprinsippene vil kunne være gjenstand for endringer i henhold til endringer og praktisering av gjeldene personvernlovgivning. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til disse retningslinjene for personvern, ber vi deg kontakte vår behandlingsansvarlig hos:
  
  Create-Solutions AS
  Løkkeveien 103
  4007 Stavanger