• BEDRIFTSANALYSE

  Effektivt. Treffsikkert. Tidsbesparende.

 • Økt kunnskap om markedet gir økt mulighet til å komme tidlig i posisjon, utarbeide bedre beslutningsgrunnlag og levere tilpassede løsninger.

   

  Gjennom våre unike leietaker- og kundesøk gjør dere effektive og treffsikre søk, og identifiserer prospekter basert på deres egne kriterier.

 • Leietakersøk

  Har du behov for å fylle ledige arealer med nye leietakere?
   
  Gjør effektive og treffsikre søk basert på dine egne kriterier, og identifiser potensielle leietakere. Få tilgang til detaljert oversikt over bedrifter i ulike områder eller konkrete eiendommer, bransjer, antall ansatte, økonomi, bemanningsendringer og flyttehistorikk.

 • Kundesøk

  Er dere i vekst, og prøver å identifisere nye samarbeidspartnere og kunder blant næringseiendomsaktørene, eller ønsker dere å se nærmere på deres egne konkurrenter?

   

  Få full oversikt over hvilke bedrifter eller bransjer som holder til i ulike områder.

   
   

 • Selskapsinformasjon

  Har du behov for utfyllende informasjon om potensielle kunder eller leietakere?
   
  Vi gir deg detaljert selskapsinformasjon, herunder bransje, antall ansatte pr. lokasjon, bemanningsendringer over tid, finansiell info (inkl. historisk utvikling), kontaktinformasjon, siste registrerte flytting, antatt gjenværende løpetid på eksisterende leieavtale, informasjon om eksisterende lokasjon, mv.

 • Konkursanalyse

  Er det nyttig for deg å få oversikt over hvilke selskaper som åpner konkurs? Hvor de holder til, og hvilke områder som er mest berørte? Hvilke eiergrupperinger som står bak byggene og lokalene som er/blir fraflyttet? Hvor stor andel av leietakermassen er rammet? Hvor mange ansatte som blir berørt, og hvilke bransjer representerer de?

   

  Kanskje du kan bistå huseier med tilpasninger av fraflyttede lokaler, og sette lokalene i stand for utleie til nye leietakere. Kanskje du kan få et nytt utleieoppdrag, og bidra til å identifisere nye leietakere? Kanskje du finner nye transaksjonsobjekter?

   

  Analysen gir deg oversikt registrerte konkursåpninger i Konkursregisteret (Br.reg.) siste 12 mnd. (løpende).

 • Trendanalyse: Flyttemønster

  Er det av interesse for deg å vite hvilke bedrifter som har flyttet sin virksomhet? Siste måned, siste 3 måneder eller siste år? Hvor flytter de fra, og hvor flytter de til? Fra randsoner til sentrum, eller motsatt? Hvilke eiergrupperinger som står bak byggene og lokalene som er fraflyttet, eller hvem som eier lokalene som nå er fylt opp med nye leietakere? Kanskje du kan bistå huseier med tilpasninger av fraflyttede lokaler, eller bidra til å identifisere nye leietakere?

   

  Følg med i markedet og få rask og enkel tilgang til detaljert og pålitelig informasjon, og innsikt i bedriftenes flyttemønster.

 • Flytteanalyse

  Har du behov for utfyllende informasjon om bedriftene som flytter på seg? Hvilke faktorer spiller inn? Bemanningsendringer? Hvilke typer selskaper flytter? Er det store skiller mellom bransjer? Størrelser? Store og små selskaper? Fra og til hvilke bygningstyper flytter bedriftene? Er det forskjeller mellom handels- og kontorleietakere? Viser trenden flytting fra mindre til store bygg? Fra eldre til nyere og mer moderne bygg? Eller motsatt? Hva med beliggenhet? Hvilke områder har størst fraflytting, og hvor flytter bedriftene til?

   

  Flytteanalysen gir deg detaljert informasjon og dybdeinnsikten du trenger for å være i forkant, og gjøre de riktige valgene.

 • Kontantstøtteanalyse

  Hvordan har Covid-19 pandemien påvirket næringslivet? Hvilke bransjer er mest berørt? Hvilke bedrifter, og hvor holder de til? Hvor mye kontantstøtte får bedriftene tildelt? Hvilke eiergrupperinger står bak byggene og lokalene som påvirkes av virusutbruddet?

   

  Ved å koble leietakere med Skatteetatens oversikt over kontantstøtte til næringslivet, gir vi deg full oversikt over tildelt kontantstøtte, bedriftenes søkegrunnlag, mv. Du får rask og enkel tilgang til detaljert og pålitelig informasjon fra geografiske områder til enkeltbygg; inkludert bransje, størrelse, eiergruppering, mv.

   

  Kilde: Skatteetatens oversikt over kompensasjonsordningen

 • Bemanningsanalyse

  Er det av interesse for deg å vite hvilke bedrifter som foretar opp- eller nedbemanning? Hvordan utviklingen har vært siste måned, siste kvartal eller siste år? Hvor godt kjenner du bemanningssituasjonen hos dine egne leietakere? Hvilke eiergrupperinger står bak byggene og lokalene som påvirkes av bemanningsendringer? Kanskje du kan bistå huseier med tilpasninger av lokaler, eller bidra til å identifisere nye leietakere?

   

  Vi gir deg full oversikt over ansatte, samt bemanningsendringer i virksomheter i ulike områder eller konkrete eiendommer, eiergrupperinger, bygningstyper og bransjer. Bemanningsanalysen baseres på antall ansatte i virksomheter registrert i Enhetsregisteret (Br.reg.), og inneholder historiske data f.o.m. 1. januar 2018.

 • Lønnskompensasjonsanalyse

  Hvordan har Covid-19 pandemien påvirket bedriftene og deres ansatte? Hvilke virksomheter har måttet permittere én eller flere ansatte? Hvor holder de til? Er det klare likhetstrekk eller store skiller mellom bransjer, størrelse, geografisk beliggenhet, mv.?

   

  Ved å koble leietakere med NAV sin oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon for sine permitterte ansatte siden ordningen trådde i kraft i månedsskiftet mars/april 2020, gir vi deg rask og enkel tilgang til detaljert og pålitelig informasjon fra geografiske områder til enkeltbygg; inkludert bransje, størrelse, eiergruppering, mv.

   

  Kilde: NAV-oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon

 • Kontakt oss via vårt kontaktskjema under

  Vi besvarer alle henvendelser innen kort tid.

  Send INN
  All Posts
  ×
  ×
  Datamaterialet CREATE+ er basert på, har blitt gitt til eller innhentet av, CREATE-SOLUTIONS AS fra ulike kilder. Innholdet som presenteres er basert på dette datamaterialet, og er sammenstilt og analysert ved hjelp av metoder utviklet internt i CREATE-SOLUTIONS AS. CREATE-SOLUTIONS AS og de som opptrer på vegne av CREATE-SOLUTIONS AS har etterstrebet å innhente all relevant informasjon og data for å forberede dette materialet.
  
  CREATE-SOLUTIONS AS tar ikke ansvar for insuffisiens, utilstrekkelig informasjon eller data dette materialet er basert på. CREATE-SOLUTIONS AS har tatt alle rimelige forhåndsregler når det gjelder kvalitetssikring av data, men offentlig tilgjengelig informasjon og data gitt fra andre kilder har kun blitt bekreftet i henhold til formålet med verktøyene.
  
  Verken CREATE-SOLUTIONS AS eller personer som opptrer på vegne av CREATE-SOLUTIONS AS i utformingen og utarbeidelsen av dette materialet kan holdes juridisk ansvarlig for innholdet eller garantere at materialet er fullstendig fritt for feil eller unøyaktigheter.
  
  Eventuelle referanser dette materialet inneholder knyttet til kilder, publikasjoner eller nettsteder fra tredjeparter, er kun inkludert til orientering og er kun for informative formål. De utgjør ikke godkjennelse av materialet i eller på disse kildene, publikasjonene eller nettsidene.
  
  CREATE-SOLUTIONS AS og de som opptrer på vegne av CREATE-SOLUTIONS AS aksepterer ikke ansvar for tap eller skade som oppstår ved å benytte slik informasjon.
  ×
  Create-Solutions AS retningslinjer for behandling av persondata
  Vi er forpliktet til å behandle dine personlige opplysninger på en samvittighetsfull, pålitelig og respektfull måte og i samsvar med til enhver tid gjeldende lov om personopplysninger. Create-Solutions, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Vårt grunnlag for å behandle dine personopplysninger vil variere, men vil alltid ha et begrunnet og legitimt formål og hjemmel. Vi vil under ingen omstendighet bruke dine persondata til annet formål enn det som opprinnelig er bestemt og godkjent av behandlingsansvarlig.
  
  Hva er personopplysninger
  Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og personnummer. Opplysninger om adferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Opplysninger om hva du handler, ser på TV og hva du søker etter på nettet. Sensitive personopplysninger som blant annet er opplysninger om en persons helse, rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning er eksempler på sensitive personopplysninger som er spesielt beskyttelsesverdig. 
  
  Personopplysninger som Create-Solution samler inn og behandler
  Vi samler inn og behandler personopplysninger om våre ansatte eller personer som er i et arbeidsforhold med oss. Personopplysninger vi behandler begrenser seg til det som er nødvendig for å kunne oppfylle en ansettelseskontrakt eller arbeidskontrakt.
  
  I tillegg samler vi inn personopplysninger om:
  
  Våre kunder eller potensielle kunder - for å kunne levere eller opplyse om våre tjenester og yte god kundeservice og etablere en god kommunikasjon med nåværende og fremtidige kunder
  Våre leverandører – for å kunne følge opp leveranser og leverandørforpliktelser i henhold til kontrakt
  Besøkende/brukere på vår digitale kanaler/hjemmeside – vi samler inn data om våre besøkendes aktiviteter på våre kanaler for å kontinuerlig forbedre våre tjenester, samt dialog med våre interessenter. 
  Vi samler inn dine personlige opplysninger når du er i samhandling med oss via våre ulike kanaler, hvor du får presentert spesifikke vilkår som angir hvilke data, om noen, som samles inn og for hvilket formål. Vi anbefaler sterkt at du leser de spesifikke vilkårene som gjelder for våre kanaler, før du godtar vilkårene våre.
  Våre kanaler per i dag:
  
  Create-Solutions hjemmeside http://create-solutions.no/
  Create-Solutions verktøy create-solutions.app
  Create-Solutions nettsteder på sosiale medier (Linkedin, Facebook osv.)
  Vi overfører ikke dine persondata til 3. part utover de selskapene som behandler våre data på vegne av oss og som vi har etablert en databehandleravtale med. Overføring av persondata til et 3. land utenfor EU/EØS vil ikke forekomme.
  
  Sikring av dine personopplysninger
  Vi har et ansvar for at dine personopplysninger er tilstrekkelig ivaretatt og sikret. Derfor har vi etablert hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som vi gjennomgår og oppdaterer ved behov. Dette gjøres gjennom regelmessige risikovurderinger. Dersom Create-Solutions AS skulle oppleve et brudd på datasikkerheten som berører dine opplysninger, vil vi dokumentere det og vurdere konsekvensene for ditt personvern. Dersom personvernkonsekvensene tilsier det, vil vi rapportere avviket til tilsynsmyndighetene og informere deg om mulige konsekvenser. 
  
  Dine lovmessige rettigheter
  Vi behandler dine data som er samlet inn om deg i henhold til krav i Lov om Personopplysninger. Det betyr også at du har rettigheter i forhold til de data vi har registrert om deg:
  
  Rett til informasjon – vi skal gi deg den informasjon om hva vi har registrert om deg og til formål vi bruker dine data
  Rett til innsyn og til å korrigere – du skal få rett til innsyn i dine egne data og korrigere disse om nødvendig
  Retten til å bli glemt – du kan kreve å få slettet dine opplysninger dersom ingen annen lov eller løpende kontrakter hindrer det
  Retten til å motsette seg eller begrense behandling – du skal kunne motsette deg eller begrense behandlingene som vi foretar med dine persondata
  Dataportabilitet – du kan be om å få utlevert de persondata vi har registrert om deg
  Rett til å klage – dersom du mener vi ikke behandler din persondata i henhold til norsk lov, kan du sende inn klage til vår tilsynsmyndighet (Datatilsynet)
  Dersom du har gitt et samtykke for behandling av dine persondata til et eller flere spesifikke formål, har du rett til når som helst trekke dette samtykke tilbake
  Når formålet med behandling av persondata er oppnådd, vil vi slette persondata under forutsetning at ingen annen lov bestemmer at vi må beholde og arkiver disse.
  
  Kontaktinformasjon
  Disse personvernprinsippene vil kunne være gjenstand for endringer i henhold til endringer og praktisering av gjeldene personvernlovgivning. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til disse retningslinjene for personvern, ber vi deg kontakte vår behandlingsansvarlig hos:
  
  Create-Solutions AS
  Løkkeveien 103
  4007 Stavanger